Nhân vật lịch sử thời Kháng Chiến Chống Mỹ.

Hiển thị các nhân vật lịch sử thời Kháng Chiến Chống Mỹ.

Có 1 kết quả.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Nguyễn Thái Bình (1948 - 1972)


Nguyễn Thái Bình sinh ngày 14 tháng 1, 1948 tại xã Tân Kim, huyện Cần Giuôc, tỉnh Long An, là con thứ hai trong 9 người con của bà Lê Thị Anh và ông Nguyễn Văn Hai (Thái Bình là con thứ ba trong 12 người con, trong đó...

  • 1

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết