Sự kiện Lịch Sử.

Những Sự Kiện Lịch sử của Việt Nam.

Nguyễn Ái Quốc đến Xiêm (Thái Lan) (1928 )


Mùa thu 1928, ông từ châu Âu đến Xiêm La (Thái Lan), cải trang là một nhà sư đầu trọc, với bí danh Thầu Chín để tuyên truyền và huấn luyện cho Việt kiều tại Xiêm, đồng thời xuất bản báo gửi về nước. Tại Xiêm La Người hoạt động...

Tân Việt cách mạng Đảng ra đời (1928 )


Tân Việt Cách mệnh Đảng (hay gọi tắt là Đảng Tân Việt) là một chính đảng tồn tại ở Việt Nam vào những năm đầu thế kỷ 20 với chủ trương "Đánh đổ đế quốc, xây dựng một xã hội bình đẳng, bác ái". Đảng Tân Việt chấm dứt hoạt...

Thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng (1929 )


Trong thập niên 1920, phong trào cách mạng phản đế quốc, phản phong kiến phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Một trong những tổ chức cách mạng tích cực nhất lúc bấy giờ là Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, theo thiên hướng cộng sản do...

Thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên (1929 )


Cuối tháng 3-1929, nhóm những người tích cực trong Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội ở Bắc Kỳ nhận thấy sự bức thiết phải thành lập một tổ chức cộng sản trong khi Tổng bộ ở nước ngoài còn chưa đặt vấn đề đó ra, nên quyết...

Hội nghị lần thứ nhất Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội (1929 - 1929)


Cuối tháng 3 năm 1929, tại Hà Nội, một nhóm Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã họp và tự lập một tổ chức Cộng sản đầu tiên trong nước và đặt ra mục tiêu vận động chuyển Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành Đảng Cộng sản...

Thành lập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1929 )


Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành lập ngày 28-7-1929, là cơ quan lãnh đạo của các cấp Công đoàn.Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thay mặt cho công nhân, viên chức và lao động tham gia quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước, tham gia xây...

An Nam cộng sản Đảng được thành lập (1929 )


An Nam Cộng sản Đảng là một trong ba tổ chức cộng sản tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. An Nam cộng sản Đảng thành lập vào tháng 8 năm 1929. Đại hội Thành lập được tổ chức tại phòng 1, lầu 2, nhà số 1 đường Philippini...

Quốc tế Cộng sản gửi thư cho các nhóm cộng sản ở Đông Dương về vấn đề thành lập một đảng cộng sản Đông Dương (1929 )


Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản gửi thư cho các nhóm cộng sản ở Đông Dương về vấn đề thành lập một đảng cộng sản Đông Dương. Bức thư gồm 13 điểm, sau khi phân tích tình hình cách mạng thế giới và Đông Dương đã vạch rõ: “Không...

Đông Dương cộng sản Liên Đoàn ra đời (1930 )


Đông Dương Cộng sản Liên đoàn là một trong ba tổ chức cộng sản tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam (2 tổ chức còn lại là Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng), được thành lập ngày 1-1-1930 địa bàn hoạt động chủ yếu...

Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập (1930 )


Sự ra đời liên tiếp của 3 tổ chức Đảng: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn trong một thời gian ngắn là một xu thế khách quan của cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Nhưng các...

Kỷ niệm ngày Quốc tế lao động trên cả nước (1930 )


Ngày Quốc tế Lao động hay ngày 1 tháng 5 là ngày lễ kỷ niệm và ngày hành động của phong trào công nhân quốc tế và của người lao động. Vào các ngày 1 tháng 5, tại nhiều nước trên thế giới, có khi tại Mỹ và Canada, thường...

Cao trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh bùng nổ (1930 )


Từ mùa xuân 1930, ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, phong trào cách mạng Việt Nam với hạt nhân là lực lượng công nông đã chuyển biến mạnh mẽ. Đến tháng 9-1930, phong trào đã đạt tới đỉnh cao của nó với hàng lọat cuộc đấu...

Xô Viết-Nghệ Tĩnh (1930 - 1931)


Xô Viết Nghệ Tĩnh là tên gọi chỉ phong trào đấu tranh của lực lượng công nhân và nông dân ở Nghệ An và Hà Tĩnh trong năm 1930-1931 chống lại đế quốc Pháp tại Việt Nam. Tên gọi Xô viết Nghệ Tĩnh xuất phát từ sự hình thành các...

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (1930 - 1930)


Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương diễn ra từ ngày 14 đến ngày 31-10-1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc), do đồng chí Trần Phú chủ trì, đã thông qua Nghị quyết về tình hình và nhiệm vụ cần kíp của Đảng, dự thảo Luận cương chính...

Ngày thành lập hội nông dân Việt Nam (1930 )


Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc và thanh niên cách mạng đồng chí hội, cuối năm 1926 đầu năm 1927, một số địa phương hình thành “Nông Hội Đỏ” chỉ đạo cuộc nổi dậy của nông dân đấu tranh chống thực dân, địa chủ phong kiến...

Ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (1930 )


Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi: “Nam nữ bình quyền”. Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng...

THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (1931 )


Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, tự nguyện...

Phong trào “Đón Gôđa” (1937 )


Trước phong trào đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân Việt Nam và nhân dân Pháp, Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp phải cử một phái đoàn do Giuyxtanh Gôđa (Justin Godart) dẫn đầu sang Đông Dương để điều tra tình hình....

Đảng Cộng sản Đông Dương ra “Tuyên ngôn về tình hình chung và đường lối cách mạng” (1939 )


Sau khi phân tích tình hình thế giới và trong nước ngày càng nghiêm trọng, bản Tuyên ngôn kêu gọi toàn dân hãy thống nhất hành động, tham gia Mặt trận Dân chủ Đông Dương, đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ, chống bọn đầu hàng, thân Nhật, bọn...

Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (1939 )


Ngày 1-1-1939, phát xít Đức tấn công Ba Lan. Ngày 3-9-1939, Anh-Pháp tuyên chiến với Đức, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Đây là cuộc chiến tranh thế giới thảm khốc giữa các lực lượng Đồng Minh và Trục theo chủ nghĩa phát xít. Hầu hết mọi lục...

Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_1