Chi tiết Vua Hàm Nghi bị Pháp bắt .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Vua Hàm Nghi bị Pháp bắt (1888 )

Đám cưới cựu hoàng Hàm Nghi

Diễn biễn lịch sử

Trong trận chiến đấu đêm ngày 31-10 rạng ngày 1-11-1888 để bảo vệ vua Hàm Nghi, chống lại quân Pháp do tên phản bội Trương Quang Ngọc dẫn đường, Tôn Thất Tiệp – con thứ của Tôn Thất Thiết – lúc đó là cận vệ của vua Hàm Nghi, đã anh dũng hy sinh. Vua Hàm nghi sa vào tay giặc và sau đó bị thực dân Pháp đưa đi đầy ở Angiêri (châu Phi).

Nhân vật liên quan

Hàm Nghi (1871 - 1943)

Hàm Nghi là vua thứ tám triều Nguyễn, con của Kiến thái vương Nguyễn Phúc Hồng Cai, em ruột vua Kiến Phúc. Sau khi vua Kiến Phúc bị đầu độc chết, được đưa lên ngôi lúc 13 tuổi, lấy niên hiệu là Hàm Nghi....

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết