Diễn biễn lịch sử

Việt Nam Quốc dân Đảng – được gọi tắt là Việt Quốc – là một chính đảng được thành lập năm 1927 tại Hà Nội. Sau năm 1975, do biến động chính trị, tổ chức này hầu như chỉ hoạt động bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 12 nâng cao, NXB giáo dục Việt Nam
vi.wikipedia.org
www.tinparis.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *