Chi tiết Việt Nam Quốc dân đảng ra đời .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Việt Nam Quốc dân đảng ra đời (1927 )

Đảng kỳ của Việt Nam Quốc dân đảng

Diễn biễn lịch sử

Việt Nam Quốc dân Đảng - được gọi tắt là Việt Quốc - là một chính đảng được thành lập năm 1927 tại Hà Nội. Sau năm 1975, do biến động chính trị, tổ chức này hầu như chỉ hoạt động bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 12 nâng cao, NXB giáo dục Việt Nam
vi.wikipedia.org
www.tinparis.net
www.lichsuvietnam.vn

Nhân vật liên quan

Nguyễn Thái Học (1902 - 1930)

Nguyễn Thái Học là nhà cách mạng Việt Nam chủ trương dùng vũ lực lật đổ chính quyền thuộc địa Pháp để thành lập một nước độc lập Việt Nam Dân Quốc. Ông sáng lập Việt Nam Quốc Dân Đảng năm 1927 và lãnh đạo cuộc Khởi nghĩa Yên Bái...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết