Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ra “Quân lệnh số 1” phát lệnh khởi nghĩa (1945 )

Diễn biễn lịch sử

Ngay sau khi được tin Nhật đầu hàng, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc gồm 5 người do Tổng bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách. 23 giờ ngày 13-8-1945, Ủy ban đã ban bố Quân lệnh số 1. Văn kiện lịch sử này kêu gọi: “Hỡi quân dân toàn quốc! Giờ Tổng khởi nghĩa đã đến. Cơ hội có một cho nhân dân Việt Nam vùng dậy giành lấy chính quyền độc lập cho nước nhà !”.

Tài liệu tham khảo

www.lichsuvietnam.vn
tinhdoan.angiang.gov.vn
dailo.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *