Advertisement

Chi tiết Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ra “Quân lệnh số 1” phát lệnh khởi nghĩa .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ra “Quân lệnh số 1” phát lệnh khởi nghĩa (1945 )

Quân lệnh số 1 quyết định của Ủy ban khởi nghĩa.

Diễn biễn lịch sử

Ngay sau khi được tin Nhật đầu hàng, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc gồm 5 người do Tổng bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách. 23 giờ ngày 13-8-1945, Ủy ban đã ban bố Quân lệnh số 1. Văn kiện lịch sử này kêu gọi: “Hỡi quân dân toàn quốc! Giờ Tổng khởi nghĩa đã đến. Cơ hội có một cho nhân dân Việt Nam vùng dậy giành lấy chính quyền độc lập cho nước nhà !”.

Nhân vật liên quan

Trường Chinh (1907 - 1988)

Trường Chinh tên thật là Đặng Xuân Khu. Ông là nhà chính khách cách mạng, nhà thơ, bút danh Sóng Hồng, biệt hiệu Trường Chinh (biệt hiệu này dùng như tên gọi). Ông đã giữ các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị của Việt Nam như Tổng...

Advertisement
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_13
Advertisement