Advertisement

Chi tiết Trung Quốc điều quân chuẩn bị tranh chấp Việt Nam với Pháp .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Trung Quốc điều quân chuẩn bị tranh chấp Việt Nam với Pháp (1882 )

Trung Quốc điều quân chuẩn bị tranh chấp Việt Nam với Pháp

Diễn biễn lịch sử

Tháng 8/1882, vua Thanh hạ lệnh cho Du Khoan (quyền Tổng đốc Quảng Đông), Nghê Văn Uốt (Tuần phủ Quảng Tây), Lưu Trường Hiệu (Tổng đốc Vân Quý) điều quân thủy, bộ chia đóng ở các nơi hiểm yếu để phòng bị và sẵn sàng nhảy vào chiến trường Bắc Kỳ để cùng Pháp xâu xé Việt Nam. Ngoài ra, hạ lệnh cho quan tỉnh Vân Nam là Tạ Kính Bưu đưa ba doanh quân sang đóng ở Quán Ty (huyện Trấn Yên, Hưng Hóa, Việt Nam). Nhân dân ta kịch liệt phản đối, lên án triều đình Huế đã để cho quân Thanh đến chiếm Bắc Kỳ. Tự Đức vội vàng ra dụ quan lại và dân chúng và thanh minh rằng “Người nước Thanh đâu có làm việc bất nghĩa như thế”.

Tài liệu tham khảo

Nhân vật liên quan

Tự Đức (1829 - 1883)

Với 36 năm trị vì, Tự Đức là ông vua tại vị lâu nhất trong số 13 vua nhà Nguyễn. Ông tên là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm, con trai thứ hai của vua Thiệu Trị. Theo luật thế tập của chế độ phong kiến, lẽ ra anh trai ông là...

Advertisement
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_11
Advertisement