Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Trận Bắc Lệ (1884 )

Diễn biễn lịch sử

Khi quân Pháp đánh chiếm các tỉnh miền Bắc nước ta, dân Bắc Giang cùng với đồng bào cả nước nổi lên đánh lại chúng. Ngày 24-6-1884, trận Bắc Lệ xảy ra trong mưa bão, quân ta vây giặc trên núi, bao cả hai mặt, chúng phải mở đường máu mà chạy.

Tài liệu tham khảo

tailieu.vn
Việt Nam lược sử – tr 543-544

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *