Advertisement

Chi tiết Tổng thống Pháp ra sắc lệnh chính thức thành lập thành phố Sài Gòn .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tổng thống Pháp ra sắc lệnh chính thức thành lập thành phố Sài Gòn (1877 )

Sài Gòn thời Pháp thuộc với xe ngựa và những cột Morris đặc trưng Pháp

Diễn biễn lịch sử

Ngày 8 tháng 1 năm 1877 tổng thống Pháp ra sắc lệnh chính thức thành lập thành phố Sài Gòn. Sắc lệnh này được ban hành ngày 16-5-1877. Thành phố Sài Gòn do một viên Đốc lý, 2 viên Phó đốc lý và một Hội đồng thành phố cai quản. Thành phố Sài Gòn được xếp vào loại thành phố lớn hoặc thành phố cấp một. Đứng đầu là viên Đốc lý, có mọi quyền hành tương đương như Công sứ đầu tỉnh.

Địa điểm liên quan

Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh ban đầu được gọi là Prey Nokor, thành phố sau đó hình thành nhờ công cuộc khai phá miền Nam của nhà Nguyễn. Năm 1698, theo lệnh Chúa Nguyễn, Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam kinh lược lập ra phủ Gia Định để cai quản vùng...

Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết