Chi tiết Thành lập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Thành lập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1929 )

Logo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Diễn biễn lịch sử

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành lập ngày 28-7-1929, là cơ quan lãnh đạo của các cấp Công đoàn.Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thay mặt cho công nhân, viên chức và lao động tham gia quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước, tham gia xây dựng pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công nhân, viên chức và lao động.

Nhân vật liên quan

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969)

Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ 20. Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam khai...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết