Advertisement

Chi tiết Thành lập Quốc Tế Cộng Sản .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Thành lập Quốc Tế Cộng Sản (1919 )

Thành lập Quốc Tế Cộng Sản

Diễn biễn lịch sử

Sự phản bội của Quốc tế II đòi hỏi giai cấp công nhân thế giới phải thành lập tổ chức cách mạng của mình. Tháng 3-1919, tại Mátxcơva, Lênin và các tổ chức cách mạng của giai cấp công nhân các nước trên thế giới đã thành lập Quốc tế III (Quốc tế Cộng sản). Sự ra đời của tổ chức cách mạng này đã mang lại cho sự nghiệp cách mạng vô sản và giải phóng dân tộc trên thế giới sức mạnh với khẩu hiệu “Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức liên hiệp lại”. Quốc tế Cộng sản cũng đã trở thành hậu thuẩn vững chắc cho cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Đông Dương, một chi bộ của Quốc tế Cộng sản. Tháng 5-1943, Quốc tế Cộng sản tuyên bố tự giải tán sau khi đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.
Advertisement
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_7
Advertisement