Chi tiết Tác phẩm “Đường Kách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tác phẩm “Đường Kách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản (1927 )

Sách “Đường Kách Mệnh” của Nguyễn Ái Quốc, xuất bản tại Quảng Châu

Diễn biễn lịch sử

Đầu năm 1927, đề cương các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc đã được tập hợp lại trong một số cuốn sách nhan đề “Đường Kách mệnh” gồm 101 trang chữ Quốc ngữ, in lytô mực đen trên giấy nến , kích thước 15cm x 22cm và được Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa ở Á Đông xuất bản tại Quảng châu. Tài liệu in thạch và do tác giả trực tiếp viết bản in.

Nhân vật liên quan

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969)

Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ 20. Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam khai...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết