Chi tiết Quốc hội khóa I kỳ họp thứ hai thông qua Hiến pháp nuớc Việt Nam dân chủ cộng hòa .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Quốc hội khóa I kỳ họp thứ hai thông qua Hiến pháp nuớc Việt Nam dân chủ cộng hòa (1946 )

Hiến pháp 1946

Diễn biễn lịch sử

Tham dự kỳ họp có 290 đại biểu Quốc hội. Quốc hội thảo luận và thông qua các chủ trương cấp bách để chuẩn bị kháng chiến. Quốc hội triệt để tín nhiệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người công dân thứ nhất, và tín nhiệm Chính phủ mới do Người sáng lập.

Nhân vật liên quan

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969)

Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ 20. Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam khai...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết