Chi tiết Quốc hội khóa I họp kỳ đầu tiên .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Quốc hội khóa I họp kỳ đầu tiên (1946 )

Các đại biểu Quốc hội khóa 1 chụp ảnh cùng Hồ Chủ tịch

Diễn biễn lịch sử

Quốc hội Việt Nam khóa I (nhiệm kì 1946-1960) là Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Quốc hội này đã thông qua danh sách Chính phủ liên hiệp kháng chiến Việt Nam của Nhà nước Việt Nam độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, thông qua hai bản Hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, trong đó có bản Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

Nhân vật liên quan

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969)

Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ 20. Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam khai...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết