Advertisement

Chi tiết Nhà Tấn đô hộ .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Nhà Tấn đô hộ (280 - 420)

Nhà Tấn đô hộ

Diễn biễn lịch sử

Vua nước Ngô là Tôn Hạo sau khi đã đầu hàng nhà Tấn liền tự tay viết thư khuyên Đào Hoàng nên về với Tấn. Đào Hoàng nhận được thư rồi cũng giao nộp ấn theo về Lạc Dương. Vua Tấn hạ chiếu giao cho Đào Hoàng giữ chức củ, phong tước Uyển Lăng hầu. Giao Châu từ đó thuộc về nhà Tấn. Đào Hoàng làm quan ở Giao Châu trong 30 năm (271-300). Nhà Tấn đã tăng cường thiết lập chính quyền đô hộ đối với Âu Lạc.

Tài liệu tham khảo

Địa điểm liên quan

Giao Châu

Giao Châu là tên một châu hoặc phủ thời xưa, bao trùm vùng đất miền Bắc Việt Nam ngày nay. Ban đầu Giao Châu còn bao gồm một phần đất Quảng Tây và Quảng Đông thuộc Trung Quốc ngày nay....

Nhân vật liên quan

Đào Hoàng (? - 300)

Đào Hoàng là đại tướng dưới triều Đông Ngô và Tây Tấn trong lịch sử Trung Quốc. Tấn thư không ghi rõ ràng về thân thế và tổ tiên của Đào Hoàng, chỉ cho biết rằng ông sinh ra và lớn lên ở vùng Mạt Lăng, quận Đơn Dương thuộc...

Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết