Diễn biễn lịch sử

Văn Lang là nhà nước đầu tiên của Việt Nam trong lịch sử. Nhà nước Văn Lang được cai trị bởi các vua Hùng. Đứng đầu nhà nước là Hùng Vương, chia nước làm 15 bộ, vua giữ mọi quyền hành trong nước, tường văn là là Lạc Hầu, tướng võ là Lạc Tướng. Con trai vua là Quan Lang, con gái vua là Mị Nương. Các vị vua cai trị nước Văn Lang có tất cả 18 đời vua đều gọi là Hùng Vương.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 6, NXB giáo dục Việt Nam.
www.lichsuvietnam.vn
vi.wikipedia.org
www.nhandan.com.vn
lichsuvn.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *