Diễn biễn lịch sử

Năm 1054, vua Lý Thánh Tông đổi tên nước là Ðại Việt. Quốc hiệu Đại Việt tồn tại tổng cộng trong thời gian 723 năm, từ năm 1054 đến năm 1400, và từ năm 1428 đến năm 1804. Tên gọi Đại Việt được dùng làm quốc hiệu trong thời kỳ cai trị của các chính quyền nhà Lý, nhà Trần, nhà Hậu Lê, nhà Mạc, Đàng Ngoài, Đàng Trong, nhà Tây Sơn và 3 năm đầu thời nhà Nguyễn (1802 – 1804)

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam
vi.wikipedia.org
vietsciences.free.fr
www.dvs.daivietedu.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *