Chi tiết Nhà Lý đổi tên nước thành Đại Việt .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Nhà Lý đổi tên nước thành Đại Việt (1054 )

Nhà Lý đổi tên nước thành Đại Việt

Diễn biễn lịch sử

Năm 1054, vua Lý Thánh Tông đổi tên nước là Ðại Việt. Quốc hiệu Đại Việt tồn tại tổng cộng trong thời gian 723 năm, từ năm 1054 đến năm 1400, và từ năm 1428 đến năm 1804. Tên gọi Đại Việt được dùng làm quốc hiệu trong thời kỳ cai trị của các chính quyền nhà Lý, nhà Trần, nhà Hậu Lê, nhà Mạc, Đàng Ngoài, Đàng Trong, nhà Tây Sơn và 3 năm đầu thời nhà Nguyễn (1802 - 1804)

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam
vi.wikipedia.org
vietsciences.free.fr
www.dvs.daivietedu.org

Nhân vật liên quan

Lý Thánh Tông (1023 - 1072)

Lý Thánh Tông là vị vua thứ ba của nhà Lý, cai trị từ năm 1054 đến 1072. Ông tên thật là Lý Nhật Tôn, là con trưởng của Lý Thái Tông, mẹ là Kim Thiên thái hậu Mai thị. Ông sinh ngày 25 tháng 2 năm Quý Hợi, niên...

Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_13