Chi tiết Nhà Lý ban hành bộ luật Hình thư .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Nhà Lý ban hành bộ luật Hình thư (1042 )

Nhà Lý ban hành bộ luật Hình thư

Diễn biễn lịch sử

Năm 1042, nhà Lý biên soạn và cho ban hành bộ luật Hình thư (hiện nay không còn nữa), đây là bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta. Bộ Hình thư ra đời thay thế cho các quy chế, luật lệ, chiếu chỉ trước đó. Theo Đại Việt sử kí toàn thư: “Trước kia, trong nước, việc kiện tụng phiền nhiễu, quan giữ việc hình câu nệ luật văn, cốt làm khắc nghiệt, thậm chí bị oan uổng. Vua lấy làm thương xót, sai sửa định luật lệnh, châm chướt cho, thích dụng với thời bấy giờ, chia ra môn loại, biên ra điều khoảng làm sách hình luật của mọi triều đại để cho người xem dễ biết. Sách làm xong, chiếu ban ra cho thi hành, dân đều lấy làm tiện”. Theo Lê Quý Đôn trong Đại Việt thông sử thì Hình thư đời Lý Thái Tông gồm có ba quyển, bây giờ thất truyền.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 6, NXB giáo dục Việt Nam.
www.lichsuvietnam.vn
vi.wikipedia.org

Nhân vật liên quan

Lý Thái Tông (1000 - 1054)

Vua Lý Thái Tông tên là Lý Phật Mã và có tên khác là Lý Đức Chính, là con trai trưởng của vua Lý Thái Tổ và Hoàng hậu Lê Thị Phất Ngân, con gái Lê Đại Hành và Dương Vân Nga. Ông là là vị hoàng đế thứ hai...

Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_2