Chi tiết Nhà Hán lập Giao Chỉ Bộ .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Nhà Hán lập Giao Chỉ Bộ (-106 )

Nhà Hán lập Giao Chỉ Bộ

Diễn biễn lịch sử

Nhà Hán lập Giao Chỉ bộ, cai trị 7 quận (gồm cả Quảng Đông, Quảng Tây và miền Bắc Việt Nam ngày nay). Trung tâm của Giao Chỉ bộ là quận Giao Chỉ - một quận lớn và quan trọng nhất. Trị sở của quận Giao Chỉ là đất Mê Linh (Hạ Lôi, Mê Linh, Vĩnh Phúc). Đứng đầu Châu (Bộ) là chức Thư sử, phụ trách thanh tra công việc của các quận. Mỗi quận có một viên Thái thú và một viên Đô úy (phụ trách dân sự và quân sự). Bên dưới quận là các huyện vẫn do người địa phương nắm giữ và trị dân như cũ. Phương thức bóc lột cơ bản vẫn là cống nạp. Nhà Hán vẫn phải “dùng tục cũ mà cai trị” đối với Âu Lạc.

Tài liệu tham khảo

Địa điểm liên quan

Giao Chỉ

Giao Chỉ là tên gọi địa danh một phần lãnh thổ Việt Nam trong lịch sử, từ thời Hùng Vương đến các kỳ thời Bắc thuộc. Giao Chỉ nguyên là tên gọi của một bộ trong số 15 bộ của nước Văn Lang thời xưa. Bộ Giao Chỉ thời Hùng...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết