Chi tiết Nhà Hán đánh bại nhà Triệu, đô hộ Âu Lạc .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Nhà Hán đánh bại nhà Triệu, đô hộ Âu Lạc (-111 )

Nhà Hán đánh bại nhà Triệu, đô hộ Âu Lạc

Diễn biễn lịch sử

Triều đình nhà Hán phái một lực lượng hơn 10 vạn người do Vệ úy Lộ Bác Đức làm Phục ba tướng quân đem quân từ quận Quế Dương tiến xuống đường sông Hồi Thủy, chủ tước Đô úy là Dương Bộc làm Lâu thuyền tướng quân đem quân từ quận Dự Chương xuống đường Hoành Phố, Quy Nghĩa, cùng tiến xuống tấn công tiêu diệt nước Nam Việt của con cháu Triệu Đà, chiếm kinh đô Phiên Ngung (Quảng Châu ngày nay).

Tài liệu tham khảo

Địa điểm liên quan

Nhật Nam

Nhật Nam là một địa danh cũ của Việt Nam thời Bắc thuộc mà nhà Hán lập nên để cai quản Việt Nam. Quận Nhật Nam có vị trí bắt đầu từ đèo Ngang (tỉnh Quảng Bình) đến Quảng Ngãi, Bình Định. Theo Hán thư, quận này thành lập năm...

Giao Chỉ

Giao Chỉ là tên gọi địa danh một phần lãnh thổ Việt Nam trong lịch sử, từ thời Hùng Vương đến các kỳ thời Bắc thuộc. Giao Chỉ nguyên là tên gọi của một bộ trong số 15 bộ của nước Văn Lang thời xưa. Bộ Giao Chỉ thời Hùng...

Cửu Chân

Quận Cửu Chân là địa danh cổ của Việt Nam gồm địa phận tỉnh Thanh Hóa và một phần tỉnh Ninh Bình vào thời Vua Hùng. Thời nhà Hán lập quận Cửu bao gồm vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và một phần Ninh Bình ngày nay. Trải qua...

Nhân vật liên quan

Triệu Đà (-257 - -137)

Triệu Đà tức là Triệu Vũ Đế, Nam Việt Vũ Vương và Nam Việt Vũ Đế, làm vua nhà Triệu từ năm 207 trước Công Nguyên đến năm 137 trước Công Nguyên. Triệu Đà vốn người huyện Chân Định, quận Hằng Sơn, đời nhà Tần (ngày nay là huyện Chính...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết