Advertisement

Chi tiết Nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ (679 )

Bản đồ An Nam Đô Hộ Phủ

Diễn biễn lịch sử

Năm 618, nhà Đường được thành lập ở Trung Quốc. Nước ta lại chịu sự thống trị của nhà Đường. Năm 679 nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ (sử Trung Quốc bắt đầu gọi ta là An Nam kể từ đó). Với các hình thức và thủ đoạn cai trị xảo quyệt, hà khắc và ngu dân. An Nam đô hộ phủ tương ứng với một phần tây nam Quảng Tây (Trung Quốc), Miền Bắc và miền Trung Việt Nam ngày nay, có địa bàn từ Hà Tĩnh trở ra.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 6, NXB giáo dục Việt Nam.
vi.wikipedia.org
www.lichsuvietnam.vn
dongten.net

Địa điểm liên quan

Giao Châu

Giao Châu là tên một châu hoặc phủ thời xưa, bao trùm vùng đất miền Bắc Việt Nam ngày nay. Ban đầu Giao Châu còn bao gồm một phần đất Quảng Tây và Quảng Đông thuộc Trung Quốc ngày nay....

Advertisement
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_12
Advertisement