Chi tiết Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô dự hội nghị Quốc tế Nông dân .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô dự hội nghị Quốc tế Nông dân (1923 )

Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô dự hội nghị Quốc tế Nông dân

Diễn biễn lịch sử

Tháng 6-1923, Nguyễn Ái Quốc bí mật rời nước Pháp sang Matxcơva (Liên Xô) dự Hội nghị Quốc tế Nông Dân. Hội nghị diễn ra vào tháng 10 -1923 và Nguyễn Ái Quốc được bầu vào ban chấp hành hội. Người ở lại Liên Xô, vừa nghiên cứu vừa học tập, vừa viết bài cho báo Sự Thật của Đảng Cộng Sản Liên Xô, tạp chí Thư tín Quốc tế của Đảng Công sản. Tháng 7-1924 Người tham dự Đại hội V Quốc tế Cộng sản. Tại các đại hội đó, Người đã trình bày quan điểm của mình về vị trí chiến lược của cách mạng các nước thuộc địa, về mối quan hệ giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc với phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa, về vai trò và sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân ở các nước thuộc địa.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 12 nâng cao, NXB giáo dục Việt Nam.
www.baotanghochiminh.vn
www.lichsuvietnam.vn
www.bqllang.gov.vn

Nhân vật liên quan

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969)

Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ 20. Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam khai...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết