Chi tiết Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc) .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc) (1924 )

Nguyễn Ái Quốc giảng bài tại lớp huấn luyện cán bộ cách mạng Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Diễn biễn lịch sử

Với sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc được bố trí trong phái đoàn cố vấn của chính phủ Liên Xô do Bôrôđin dẫn đầu tới Quảng Châu giúp Chính phủ Dân quốc của Tôn Dật Tiên. Ngày 11-11-1924, Nguyễn Ái Quốc tới Quảng Châu (Trung Quốc)

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 12 nâng cao, NXB giáo dục Việt Nam.
www.lichsuvietnam.vn
tinhdoan.angiang.gov.vn
baotanghochiminh-nr.vn

Nhân vật liên quan

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969)

Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ 20. Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam khai...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết