Chi tiết Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội II Đảng Cộng sản Pháp .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội II Đảng Cộng sản Pháp (1922 - 1922)

Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội II Đảng Cộng sản Pháp

Diễn biễn lịch sử

Từ ngày 21 đến 24 tháng 10 năm 1922, Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội II Đảng Cộng sản Pháp họp tại nhà số 33 phố La Grănggiơ Ô Belơ, Quận 10, Pari. Tại đại hội này, Nguyễn Ái Quốc gặp Manuinxki, thay mặt Thường vụ Quốc tế Cộng sản tham dự đại hội. Từ diễn đàn đại hội, Nguyễn Ái Quốc đã phê bình Đảng Cộng sản Pháp chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề công tác ở các thuộc địa. Theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc, đại hội đã thông qua lời kêu gọi Những người bản xứ ở các thuộc địa.

Nhân vật liên quan

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969)

Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ 20. Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam khai...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết