Advertisement

Chi tiết Ngô Xương Văn đánh lại Dương Tam Kha .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Ngô Xương Văn đánh lại Dương Tam Kha (950 )

Ngô Xương Văn đánh lại Dương Tam Kha

Diễn biễn lịch sử

Năm Canh Tuất (950), em của Ngô Xương Ngập là Ngô Xương Văn cùng với hai tướng là Dương Cát Lợi và Đỗ Cảnh Thạc lật đổ Dương Tam Kha, khôi phục cơ nghiệp của nhà Ngô. Nhưng, Dương Tam Kha từng nhận Ngô Xương Văn làm con, vì thế, Ngô Xương Văn không nỡ giết, đã thế, còn phong cho Dương Tam Kha tước Công và ban cho đất đai vùng Chương Dương làm thực ấp.

Tài liệu tham khảo

maxreading.com
www.hoangthanhthanglong.vn
Theo Việt sử giai thoại của Nguyễn Khắc Thuần – NXB Giáo dục

Nhân vật liên quan

Ngô Xương Văn (? - 965)

Ngô Xương Văn con thứ hai của Ngô Quyền, mẹ là hoàng hậu họ Dương. Ông là một vị vua nhà Ngô, trị vì từ 950 đến 965. Trong đó khoảng 951 – 954 cùng trị vì đất nước với anh trai là Ngô Xương Ngập....

Ngô Xương Ngập (? - 954)

Là vị vua thời Hậu Ngô Vương trị vì từ năm 951 đến năm 954, Ngô Xương Ngập là con trưởng của Ngô Quyền. Ông đã từng tham gia vào trận đánh thành Đại La diệt Kiều Công Tiễn và dự trận Bạch Đằng....

Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết