Chi tiết Ngày Quốc Tế Phụ Nữ .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Ngày Quốc Tế Phụ Nữ (1910 )

Hình quảng bá cho Ngày Quốc tế Phụ nữ, 8 tháng 3 năm 1914

Diễn biễn lịch sử

Ngày Quốc tế Phụ nữ hay còn gọi là Ngày Liên Hiệp Quốc vì Nữ quyền và Hòa bình Quốc tế được Liên Hiệp Quốc, đây là thành quả đấu tranh lâu dài và lặng lẽ của hàng triệu phụ nữ trên thế giới.
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_3