Diễn biễn lịch sử

Năm 557, Lý Phật Tử đem quân xuống miền Đông đánh nhau với Triệu Việt Vương ở huyện Thái Bình

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
www.hoangthanhthanglong.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *