Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Lữ Gia giết Ai Vương, Cù Thị và sứ giả nhà Hán (-112 – (-111)

Diễn biễn lịch sử

Lữ Gia cùng em trai đem quân đánh, giết Triệu Ai Vương và Cù thái hậu. Giết tất cả sứ giả Hán. Lữ Gia sai người báo cho Tần Vương ở Thương Ngô và các quận ấp, lập con trưởng (con vợ Việt) của Minh Vương là Thuật Dương hầu Kiến Đức làm vua Triệu Thuật Dương Vương.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
– Đại Việt Sử ký Toàn thư, 2013, tr 64 -65

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *