Diễn biễn lịch sử

Sau khi Đinh Tiên Hoàng và con là Đinh Liễn bị ám hại, Vệ Vương Toàn lên làm vua, Lê Hoàn làm phụ chính, xưng là Phó Vương. Triều thần sợ Lê Hoàn cướp ngôi vua nhỏ, Định Quốc Công Nguyễn Bặc và ngoại giáp Đinh Điền dẫn quân về kinh đô định giết Lê Hoàn, thua trận bị Lê Hoàn giết. Năm 980, quân Tống nhân cơ hội đem quân sang muốn cướp nước, triều thần và thái hậu Dương Vân Nga đưa Lê Hoàn lên làm vua (vua Lê Đại Hành) lập ra nhà Tiền Lê, đổi niên hiệu là Thiên Phúc, đóng đô ở Hoa Lư. Nhà Tiền Lê trải qua ba đời vua và chấm dứt khi Lê Ngọa Triều qua đời, hoàng tử kế vị đang còn nhỏ tuổi và được kế tục bởi nhà Lý.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam.
vi.wikipedia.org
vi.wikipedia.org
quehuongonline.vn
vnthoisu.bplaced.net
sukienvande.wordpress.com
baotanglichsu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *