Diễn biễn lịch sử

Ngày 22 tháng 9 năm 1940, quân Nhật đánh vào Lạng Sơn, quân đội Pháp trên đường thua chạy đã rút lui qua châu Bắc Sơn. Nhân cơ hội đó, Đảng bộ Bắc Sơn thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo người dân nổi dậy tước khí giới của tàn quân Pháp để tự vũ trang cho mình, giải tán chính quyền địch, thành lập chính quyền cách mạng.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
maxreading.com
baolangson.vn
www.lichsuvietnam.vn
diepdoan.violet.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *