Chi tiết Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất (930 - 931)

Lược đồ kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất (930 - 931)

Diễn biễn lịch sử

Năm 917, Khúc Hạo mất, Khúc Thừa Mĩ lên thay. Tiếp tục sự nghiệp của cha, Khúc Thừa Mĩ đã cử quân sang thần phục nhà Hậu Lương và được vua Lương phong chức Tiết độ sứ. Viện cớ này, năm 930, quân Nam Hán đánh sang nước ta. Khúc Thừa Mĩ chống cự không nổi bị bắt đem về Quảng Châu. Nhà Nam Hán nhân đó cử Lý Tiến làm Thứ sử Giao Châu, đặt cơ quan đô hộ ở Tống Bình (Hà Nội). Năm 931, một tướng cũ của Khúc Hạo là Dương Đình Nghệ được tin đã kéo quân từ Thanh Hoá ra Bắc, bao vây thành Tống Bình

Tài liệu tham khảo

Nhân vật liên quan

Khúc Hạo (? - 917)

Khúc Hạo còn gọi là Khúc Thừa Hạo là con của Khúc Thừa Dụ. Vào năm Đinh Mão 907 Khúc Thừa Dụ qua đời, Khúc Hạo thay cha làm Tiết độ sứ, ông hết lòng chăm lo việc dân nước. Ông quê ở Hồng Châu (Ninh Giang, Hải Dương)....

Khúc Thừa Mĩ

Khúc Thừa Mĩ là con Khúc Hạo, thay cha làm Tiết độ sứ từ năm Đinh Sửu 917. Ông là người làng Cúc Bồ đất Hồng Châu (Ninh Giang, Hải Dương)....

Dương Đình Nghệ (? - 937)

Dương Đình Nghệ có sách chép là Dương Diên Nghệ là là một trong những bộ tướng của Khúc Thừa Hạo. Ông hết lòng giúp họ Khúc chăm dân trị nước. Sau khi Khúc Hạo mất, ông tiếp tục làm bộ tướng cho Khúc Thừa Mỹ. Ông quê ở làng...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết