Chi tiết Hơn 2000 dân Tượng Lâm quận Nhật Nam khởi nghĩa chống chính quyền đô hộ nhà Hán .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Hơn 2000 dân Tượng Lâm quận Nhật Nam khởi nghĩa chống chính quyền đô hộ nhà Hán (100 )

Hơn 2000 dân Tượng Lâm quận Nhật Nam khởi nghĩa chống chính quyền đô hộ nhà Hán

Diễn biễn lịch sử

Mùa hè năm 100, hơn 2.000 dân Tượng Lâm nổi lên phá đồn, đốt thành, giết một số quan quân cai trị. Chính quyền đô hộ Hán phải huy động quân của các quận huyện khác đến dẹp, giết được chủ tướng, cuộc nổi loạn mới tạm yên. Từ đó chính quyền nhà Hán không dám ức hiếp một cách thô bạo dân cư tại đây nhưng đặt vùng đất này dưới quyền cai trị trực tiếp, do một binh trưởng sứ cầm đầu, đề phòng những cuộc nổi loạn sau này. Để lấy lòng dân cư địa phương, quan quân nhà Hán tổ chức phát chẩn cho dân nghèo, miễn thuế hai năm v.v.

Tài liệu tham khảo

Địa điểm liên quan

Nhật Nam

Nhật Nam là một địa danh cũ của Việt Nam thời Bắc thuộc mà nhà Hán lập nên để cai quản Việt Nam. Quận Nhật Nam có vị trí bắt đầu từ đèo Ngang (tỉnh Quảng Bình) đến Quảng Ngãi, Bình Định. Theo Hán thư, quận này thành lập năm...

Tượng Lâm (592 - 710)

Vùng đất Tượng Lâm các sử liệu Trung Hoa xưa xác nhận đó là phần đất ở vùng cực nam quận Nhật Nam, trực thuộc quyền cai trị của Giao Châu thời Bắc thuộc, ngày nay là các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định (có tài liệu cho là...

Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_6