Diễn biễn lịch sử

Hội nghị được triệu tập từ ngày 13 đến ngày 15-8-1945 tại Tân Trào theo đề nghị của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới diễn ra mau lẹ: Phát xít Đức đã thất bại (tháng 5-1945), phát xít Nhật đang bị tuyên bố đầu hàng không điều kiện. Các nước Đồng minh thoả thuận sau khi Nhật đầu hàng, quân đội Anh và Tưởng sẽ vào Đông Dương để tiếp nhận sự đầu hàng của Nhật. Thực dân Pháp dựa vào Đồng minh ráo riết chuẩn bị lực lượng trở lại khôi phục địa vị thống trị ở Đông Dương. Các lực lượng phản động, tay sai của Nhật ra sức tìm chủ mới, bọn phản động người Việt lưu vong dựa thế quân đội nước ngoài, rắp tâm trở về nắm chính quyền. Tình thế đó đòi hỏi Đảng ta phải có hành động kiên quyết, linh hoạt, mau lẹ, kịp thời để lãnh đạo nhân dân giành chính quyền.

Tài liệu tham khảo

dangcongsan.vn
baoapbac.vn
www.qdnd.vn
www.lichsuvietnam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *