Chi tiết Hội nghị Toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Tân Trào .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Hội nghị Toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Tân Trào (1945 - 1945)

Hội nghị Toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Tân Trào

Diễn biễn lịch sử

Hội nghị được triệu tập từ ngày 13 đến ngày 15-8-1945 tại Tân Trào theo đề nghị của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới diễn ra mau lẹ: Phát xít Đức đã thất bại (tháng 5-1945), phát xít Nhật đang bị tuyên bố đầu hàng không điều kiện. Các nước Đồng minh thoả thuận sau khi Nhật đầu hàng, quân đội Anh và Tưởng sẽ vào Đông Dương để tiếp nhận sự đầu hàng của Nhật. Thực dân Pháp dựa vào Đồng minh ráo riết chuẩn bị lực lượng trở lại khôi phục địa vị thống trị ở Đông Dương. Các lực lượng phản động, tay sai của Nhật ra sức tìm chủ mới, bọn phản động người Việt lưu vong dựa thế quân đội nước ngoài, rắp tâm trở về nắm chính quyền. Tình thế đó đòi hỏi Đảng ta phải có hành động kiên quyết, linh hoạt, mau lẹ, kịp thời để lãnh đạo nhân dân giành chính quyền.

Địa điểm liên quan

Chiến khu Tân Trào

Tân Trào là khu di tích lịch sử của cách mạng Việt Nam thời kỳ Cách mạng tháng Tám. Hiện nay, nơi đây đã được thủ tướng chính phủ Việt Nam đưa vào danh sách xếp hạng 23 di tích quốc gia đặc biệt. Tân Trào là thủ đô lâm...

Nhân vật liên quan

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969)

Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ 20. Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam khai...

Nguyễn Chí Thanh (1914 - 1967)

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là một tướng lĩnh chính trị của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông từng công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau và đều có khả năng phát triển lĩnh vực đó nên còn được gọi là "Vị tướng phong trào". Ông cũng là...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết