Chi tiết Hội nghị lần thứ nhất Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Hội nghị lần thứ nhất Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội (1929 - 1929)

Tuyên ngôn của đoàn đại biểu thanh niên Bắc Kỳ tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Việt Nam Thanh niên cách mạng tại Hồng Kông, Trung Quốc, ngày 1/6/1929

Diễn biễn lịch sử

Cuối tháng 3 năm 1929, tại Hà Nội, một nhóm Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã họp và tự lập một tổ chức Cộng sản đầu tiên trong nước và đặt ra mục tiêu vận động chuyển Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành Đảng Cộng sản nhân dịp Đại hội lần thứ nhất của Hội dự kiến họp ở Hồng Kông vào tháng 5 năm 1929.

Nhân vật liên quan

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969)

Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ 20. Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam khai...

Hồ Tùng Mậu (1896 - 1951)

Hồ Tùng Mậu là một nhà hoạt động cách mạng và chính khách Việt Nam. Ông từng đảng viên của cả Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam, thành viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Thanh tra Ban Thanh tra...

Ngô Gia Tự (1908 - 1935)

Ngô Gia Tự là một đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam. Ông sinh tại làng Tam Sơn, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Năm 1927, ông tham gia lớp huấn luyện chính trị do Nguyễn Ái Quốc...

Trần Văn Cung (1906 - 1977)

Trần Văn Cung là bí thư Chi bộ Cộng sản đầu tiên tại Việt Nam. Ông sinh ngày 5 tháng 5 năm 1906 tại làng Kim Khê Trung, tổng Kim Nguyên (nay là xã Nghi Hoa), huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Cả nhà đều tham gia cách mạng chống...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết