Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (1930 – 1930)

Diễn biễn lịch sử

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương diễn ra từ ngày 14 đến ngày 31-10-1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc), do đồng chí Trần Phú chủ trì, đã thông qua Nghị quyết về tình hình và nhiệm vụ cần kíp của Đảng, dự thảo Luận cương chính trị của Đảng, Điều lệ các tổ chức quần chúng. Theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, Hội nghị đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Hội nghị bầu Ban Chấp hành Trung ương chính thức của Đảng do Tổng bí thư Trần Phú đứng đầu.

Tài liệu tham khảo

www.lichsuvietnam.vn
tinhdoan.angiang.gov.vn
www.cpv.org.vn
www.qdnd.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *