Advertisement

Chi tiết Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (1930 - 1930)

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam

Diễn biễn lịch sử

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương diễn ra từ ngày 14 đến ngày 31-10-1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc), do đồng chí Trần Phú chủ trì, đã thông qua Nghị quyết về tình hình và nhiệm vụ cần kíp của Đảng, dự thảo Luận cương chính trị của Đảng, Điều lệ các tổ chức quần chúng. Theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, Hội nghị đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Hội nghị bầu Ban Chấp hành Trung ương chính thức của Đảng do Tổng bí thư Trần Phú đứng đầu.

Nhân vật liên quan

Trần Phú (1904 - 1931)

Trần Phú là một nhà cách mạng Việt Nam, là Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam khi mới 26 tuổi. Ông sinh ngày 1 tháng 5 năm 1904 tại thành An Thổ, phủ Tuy An, tỉnh Phú Yên (nay thuộc xã An Dân, huyện Tuy...

Advertisement
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_12
Advertisement