Advertisement

Chi tiết Hội nghị Giơnevơ về Đông Dương .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Hội nghị Giơnevơ về Đông Dương (1954 - 1954)

Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng trên đường đi tham dự Hội nghị Giơnevơ năm 1954.

Diễn biễn lịch sử

Theo quyết định của Hội nghị Béclin, sau khi bàn về vấn đề lập lại hòa bình ở Triều Tiên, Hội nghị Giơnevơ bắt đầu thảo luận về vấn đề lập lại hòa bình ở Đông Dương. Đúng một ngày sau khi chiến thắng Điện Biên Phủ, vấn đề chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương chính thức được Hội nghị Giơnevơ thảo luận.

Nhân vật liên quan

Phạm Văn Đồng (1906 - 2000)

Phạm Văn Đồng là học trò, cộng sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1955 đến năm 1976 và Thủ tướng của nước Việt Nam thống nhất từ năm 1976 (từ năm 1981 gọi...

Advertisement
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_2
Advertisement