Chi tiết Hồ Chí Minh ký Tạm ước Việt - Pháp .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Hồ Chí Minh ký Tạm ước Việt - Pháp (1946 )

Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng tại Paris, 1946

Diễn biễn lịch sử

Do thái độ ngoan cố và hiếu chiến của thực dân Pháp, cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn chính phủ Việt – Pháp ở Phôngtennơblô thất bại. Lúc này, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn đang ở thăm nước Pháp. Người đã ký Tạm ước ngày 14-9 để tranh thủ thời gian tiếp tục xây dựng lực lượng, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến toàn quốc mà Người biết chắc chắn sẽ xảy ra.

Nhân vật liên quan

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969)

Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ 20. Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam khai...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết