Chi tiết Hồ Chí Minh bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giữ Tác phẩm "Nhật kí trong tù ra đời" .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Hồ Chí Minh bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giữ Tác phẩm "Nhật kí trong tù ra đời" (1942 )

Sơ đồ tuyến đường Hồ Chí Minh bị chính quyền Tưởng Giới Thạch giải đi sau khi bị bắt, từ tháng 8/1942- 9/1943

Diễn biễn lịch sử

Ngày 13-8-1942, mang tên gọi mới là Hồ Chí Minh, Nguyễn Ái Quốc dời Cao Bằng sang Trung Quốc, với danh nghĩa là đại biểu Việt Nam độc lập đồng minh và Phân bộ Quốc tế phản xâm lược của Việt Nam để tranh thủ sự viện trợ quốc tế. Ngày 29-8, bị nhà cầm quyền địa phương của Tưởng Giới Thạch bắt giữ tại thị trấn Túc Vinh (thuộc huyện Tĩnh Tây, Quảng Tây, Trung Quốc), Người bị giam giữ, đối xử tàn tệ suốt 13 tháng, bị giải qua hơn 30 nhà tù, thuộc 13 huyện của tỉnh Quảng Tây (như Thiên Bảo, Điền Đông, Quảng Đức…).

Tài liệu tham khảo

www.lichsuvietnam.vn
www.baotanglichsu.vn
http://vietnamtheky20.vn/index.php/devent/196/Ho-Chi-Minh-bi-chinh-quyen-Tuong-Gioi-Thach-bat-giu;-Tac-pham-%E2%80%9CNhat-ky-trong-tu%E2%80%9D-hinh-thanh.html

Nhân vật liên quan

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969)

Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ 20. Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam khai...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết