Diễn biễn lịch sử

Năm 1401, Hồ Hán Thương “định quan chế về hình luật nước Đại Ngu”. Nếu như pháp luật hình sự thời kỳ nhà Lý còn mang nhiều tính khoan dung, đến pháp luật hình sự thời kỳ nhà Trần đã mang tính nghiêm khắc hơn, thì đến thời kỳ nhà Hồ, để khôi phục kỷ cương và củng cố uy quyền của nhà nước phong kiến, chế tài hình sự được áp dụng đã mang tính chất hà khắc, nặng nề hơn các triều đại trước rất nhiều.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam.
luatvadoanhnhan.com
vi.wikipedia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *