Advertisement

Chi tiết Đàm phán Việt – Pháp ở Phôngtennơblô .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Đàm phán Việt – Pháp ở Phôngtennơblô (1946 - 1946)

Ông Phạm Văn Đồng, Trưởng đoàn Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến Pháp tham dự cuộc đàm phán chính thức Việt- Pháp tại Phôngtennơblô

Diễn biễn lịch sử

Phái đoàn Chính phủ Việt Nam do Phạm Văn Đồng làm trưởng đoàn, phái đoàn chính phủ Pháp do Mắc Ăngđrê dẫn đầu. Ngày 6-7, cuộc đàm phán khai mạc. Phái đoàn Chính phủ Pháp vẫn giữ nguyên những quan điểm từ Hội nghị trù bị Đà Lạt đối với những vấn đề cơ bản (chế độ chính trị, quan hệ ngoại giao của Việt Nam, sự thống nhất ba kỳ của Việt Nam…) quyết định quan hệ giữa hai nước Việt – Pháp

Tài liệu tham khảo

Nhân vật liên quan

Phạm Văn Đồng (1906 - 2000)

Phạm Văn Đồng là học trò, cộng sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1955 đến năm 1976 và Thủ tướng của nước Việt Nam thống nhất từ năm 1976 (từ năm 1981 gọi...

Advertisement
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_8
Advertisement