Chi tiết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (1951 - 1951)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương

Diễn biễn lịch sử

Đại hội được tiến hành tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang. Đến dự có 158 đại biểu chính thức và 53 dự khuyết, thay mặt cho trên 76 vạn Đảng viên. Tại Đại hội, sau lời khai mạc của ông Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản báo cáo Chính trị điểm lại quá trình hoạt động của Đảng từ khi thành lập, vạch rõ những nhiệm vụ trước mắt của Đảng nhằm đưa kháng chiến đến thắng lợi.

Địa điểm liên quan

Tuyên Quang

Tuyên Quang là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam, có diện tích 5.868 km² (đứng thứ 25 trên cả nước). Có tỉnh lỵ là Thành phố Tuyên Quang. Tỉnh có phía Bắc giáp tỉnh Hà Giang, phía Đông Bắc giáp Cao Bằng, phía Đông giáp Bắc Kạn và...

Nhân vật liên quan

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969)

Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ 20. Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam khai...

Trường Chinh (1907 - 1988)

Trường Chinh tên thật là Đặng Xuân Khu. Ông là nhà chính khách cách mạng, nhà thơ, bút danh Sóng Hồng, biệt hiệu Trường Chinh (biệt hiệu này dùng như tên gọi). Ông đã giữ các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị của Việt Nam như Tổng...

Tôn Đức Thắng (1888 - 1980)

Tôn Đức Thắng còn có bí danh Thoại Sơn và từng được gọi là Bác Tôn, là Chủ tịch nước thứ hai và cuối cùng của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau này là Chủ tịch nước đầu tiên của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam....

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết