Advertisement

Chi tiết Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” (1946 )

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

Diễn biễn lịch sử

“Hỡi đồng bào toàn quốc! Chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

Nhân vật liên quan

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969)

Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ 20. Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam khai...

Advertisement
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_9
Advertisement