Diễn biễn lịch sử

Tây Bắc là một vùng chiến lược quan trọng và là nơi hiểm yếu. Ở đây quân Pháp có thể uy hiếp căn cứ Việt Bắc và che trở cho Thượng Lào. Nhưng lực lượng quân Pháp ở đây lại yếu và sơ hở. Vào đầu tháng 9 năm 1952, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Tây Bắc. Chủ trương của Trung ương Đảng là “Tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, tìm nơi sơ hở của địch mà đánh và hướng tiến công là Chiến dịch Tây Bắc. Mục đích: Tiêu diệt sinh lực địch, tranh thủ nhân dân, đánh bại ý đồ của thực dân Pháp lập “xứ Thái tự trị”, giải phóng một phần đất đai ở vùng Tây Bắc.

Tài liệu tham khảo

www.lichsuvietnam.vn
baotanglichsu.vn
vietnamdefence.com
hoidongngu.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *