Chi tiết Cao trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh bùng nổ .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Cao trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh bùng nổ (1930 )

Lược đồ Phong trào Nghệ – Tĩnh

Diễn biễn lịch sử

Từ mùa xuân 1930, ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, phong trào cách mạng Việt Nam với hạt nhân là lực lượng công nông đã chuyển biến mạnh mẽ. Đến tháng 9-1930, phong trào đã đạt tới đỉnh cao của nó với hàng lọat cuộc đấu tranh có quy mô và tính chất quyết liệt.

Tài liệu tham khảo

www.lichsuvietnam.vn
maxreading.com
tinhdoan.angiang.gov.vn
thuvien24.com
vi.wikipedia.org
diepdoan.violet.vn
Phim tài liệu - Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931.
www.youtube.com
Đài PT-TH Nghệ An-www.truyenhinhnghean.vn
Phim tài liệu Xô Viết Nghệ Tĩnh và bài học về công tác tư tưởng, liên minh công nông
www.youtube.com

Nhân vật liên quan

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969)

Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ 20. Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam khai...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết