Diễn biễn Binh biến Đô Lương (1941 – 1941)

Năm 1941, Đội Cung cùng với 50 anh em binh lính Đô Lương nổi dậy đánh chiếm các đồn Chợ Rạng, Đô Lương, rồi tiến về Vinh định phối hợp với binh lính ở đây với mục đích chiếm trại Giám binh thành Nghệ An và sau đó phát triển ra các nơi khác. Cuộc binh biến Đô Lương đã nêu cao tinh thần bất khuất của nhân dân Việt Nam, đã giáng một đòn phủ đầu vào chính quyền đô hộ Pháp.

Tài liệu tham khảo

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *