Chi tiết 2500 công nhân nhà máy sợi Nam Định bãi công .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

2500 công nhân nhà máy sợi Nam Định bãi công (1925 )

Một phần nhà máy Dệt Nam Định trước năm 1965.

Diễn biễn lịch sử

Hoà chung với khí thế đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam hồi đầu thế kỷ XX, công nhân Nam Định ngay từ thời kỳ đầu cũng đã tự tổ chức nhiều cuộc đấu tranh chống lại sự áp bức bóc lột của bọn thực dân. Nam Định trở thành một điểm sáng trong phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân cả nước, với nhiều cuộc đấu tranh tiêu biểu.

Địa điểm liên quan

Nam Định

Nam Định là một tỉnh lớn với hơn 2 triệu dân nằm ở phía Nam đồng bằng Bắc Bộ. Theo quy hoạch năm 2008 thì Nam Định thuộc vùng duyên hải Bắc Bộ. Với lịch sử lâu đời và trải qua nhiều thay đổi đến ngày nay tỉnh Nam Định...

Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_2